Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
PDF Tlačiť E-mail
Informácie

REKLAMAĆNÝ PORIADOK E-SHOPU MOLTEN.SK

 

ŠPORTCENTRUM SENICA s.r.o.

Sídlo : Jozefa Závodského 2595/22, 905 01 Senica

IČO : 44231938

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 22112/T

 

 

I. Všeobecné ustanovenia.

1.1 Spoločnosť ŠPORTCENTRUM Senica,s.r.o., sídlo : Jozefa Závodského 2595/22, 905 01 Senica, IČO: 44231938 /ďalej len "predávajúci"/ prevádzkuje internetový obchod /predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku/, ďalej len e-shop, v ktorom ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

1.2 Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený Obchodnými podmienkami predávajúceho /ďalej len OP/.

1.3 Tento reklamačný poriadok dopĺňa a nadväzuje na obchodné podmienky.

1.4 Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

1.5 Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

1.6 Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad /faktúra/.Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad /ďalej len záručný list/.

1.7 Okrem práva na uplatnenie reklamácie predávajúci poskytuje kupujúcim možnosť výmeny nepoužitého tovaru do 14 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu. Podmienky sú bližšie uvedené v OP.

II.Dĺžka záruky

2.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2 Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.3 Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť, čo je vždy vyznačené na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

2.4 Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty 24 mesiacov, reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z. z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.

2.5 Zlacnený tovar

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou /tovar poškodený, použitý, nekompletný.../. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedenie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.6 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú ak nebudú uplatnené v záročnej dobe.

III. Záručné podmienky

3.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.3 Výnimky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej pohromy a pod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté :

a/mechanickým poškodením tovaru

b/ používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach

c/ tovar bol poškodzovaný nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi

d/ vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

3.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak príde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

3.5 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy /vrátenie peňazí/, je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

3.6 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napríklad neúplná /s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami/ alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

3.7 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.8 Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je :

- Športcentrum Senica s.r.o. Nám. oslobodenia 11, 90501 Senica - osobne, poštou alebo prepravnou spoločnosťou

3.9 Pri zasielaní chybného tovaru na reklamáciu prepravnou spoločnosťou alebo poštou by mal byť balík viditeľne označený "REKLAMÁCIA" a obsahovať : reklamovaný tovar /vrátane kompletného príslušenstva/, reklamačný list, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho /adresa,telefón,email/.

3.10 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný - doložiť doklad o reklamácii.

3.11 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

3.12 Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady.

4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy /vrátenie peňazí/.

4.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/ aj vtedy, ak ide síce o odstraniteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.

4.6 Ak ide o neodstraniteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.7 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne zmeniť.

4.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.

4.9 Určenie spôsobu

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.10 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených práípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje :

- odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. odoslanie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie

- odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej ceny kupujúcemu, príp. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znovu, počas vykonávania odporného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.13 Náklady na odborné posúdenie

Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej dobe bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osbe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie.

4.14 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

4.15 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobm, napr. e-mailom.

4.16 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolonkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V príprade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

V. Súčinnosť kupujúceho

5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu /vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru/.

5.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

5.3 Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

VI. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstraniteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstraniteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

VII. Alternatívne riešenie sporu

7.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

7.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je :

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tento reklamačný poriadok je platný od 18. 2. 2021

7.2 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalové lopty

lopty pre školy

lopty pre minivolejbal

odľahčené lopty

oficiálna lopta V5M5000

FLISTATEC

Hádzanárske lopty

model HX5000 - veľkosť 2.3

hracie lopty v najvyššej súťaži

mužov a žien v SR

nižšie modely vo veľkostiach 0,1,2,3


  • Basketbalové lopty

Basketbal je dominantou značky MOLTEN.

 

MOLTEN ponúka lopty od základných gumených

rady BGR až po najlepšiu oficiálnu loptu OH, MS,

ME /B7G5000,B6G5000 / vo všetkých veľkostiach.

 

 

logo footer   Powered by SLOVAKWEB.EU - (c) 2011
Váš košík je prázdny