Prihlásenie/Registrácie

ODDIELY,KLUBY, ŠKOLY POZOR! Zaregistrujeme Vás ako klub a získate lepšie ceny! Po registrácii obdržíte do 48 hod. autorizáciu pre prístup k zvýhodneným cenám, stačí na email: info@molten.sk poslať registráciu.

Počítadlo návštev

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Obchodné podmienky PDF Tlačiť E-mail

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu a práva

a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Športcentrum Senica,s.r.o, so sídlom na Jozefa Závodského 2595/22, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 44231938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,Oddiel: Sro,  Vložka číslo 22112/T, /ďalej len predávajúci/a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmiemok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, príp. údaje, ktoré chcem mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom ývslovne neupravené týmto OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

Podnikateľom sa rozumie

- osoba zapísaná v obchodnom registri

- osoba, ktorá podnika na základe živnostenského právnenia

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobnitného predpisu

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiaci predpismi.

 

Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.molten.sk internetový obchod /ďalej len e-shop/, v ktorom ponúka svoj tovar neobmedzenému počtu kupujúcich pri kúpe.

Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho

ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o.

Jozefa Závodského 2595/22

905 01 Senica

IČO: 44231938

DIČ: 2022627343

IČ DPH: SK2022627343

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 22112/T

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa  SK71 0900 0000 0002 5338 4647, SWIFT: GIBASKBX

Telefonický kontakt : +421 907 152 746

Email pre kontakt so spotrebiteľmi : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Orgán kontroly a dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia /SOI/ www.soi.sk /elektronické podanie podnetov na prešetrenie/

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru, telefón:+421333212521,

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27,

Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, poštový priečinok 29, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.:+421/258272123

 

II. SPôSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na dialku, ako je upravené ďalej.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim, za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke / ďalej len objednávka/.

Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho /ďalej len potvrdenie doručenie objednávky/. Na emailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzníká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických platobnýcvh provkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením zmluvy zo strany predajcu.

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informácich, týkajúcích sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o :

a/hlavných vlastnostiach tovaru alebo chraraktere služby v rozsahu primeranom použitého prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

b/obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

c/telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodný ch a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

d/adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval

v čl. I. týchto obchodných  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

e/celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, aký sa vyppočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na príslušnej katalógovej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

f/platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu,

o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

g/informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

h/poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. VI. a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, predávajúci zároveň poskytol formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i/informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 odst.3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na záklae zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poredávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"/, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

j/povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie §10 odst.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa §4 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

k/o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

l/poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl.X týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

m/existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

n/existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o ospôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho

o/kompaktibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozmné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalogovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamančných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

p/možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cvestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach

r/úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

s/o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

t/o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

Ak predávajúci nesplniť informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa čl.2 bod 6 písm. e/ týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa čl.2 bod 6 písmeno i/ týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia §2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky sa nepoužijú v prípadoch, keď s predávajúcim zamýšľa uzavrieť kúpnu zmluvu osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom je na účely zákona iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný :

a/ dodaťna základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

b/zabezpečiť, aby dodaný tovar splĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky

c/bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu

d/odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie /návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad/

e/ Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý elektronický obsah, ktorý si spotrebiteľ neobjednal. Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadanej dodávky podľa prvej vety nemá za následok vznik akýchkoľveknákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy /stornovať objednávku/. Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už hradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia e-mailu a odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúceho. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné riešenie ponúkané predávajúcim ani nedostúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to doručením e-mailu kupujúcemu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Kupujúci je povinný :

a/prevziať objednaný a dodaný tovar riadne a včas

b/zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

c/potvrdiť kurierovi prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite,termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

V. DODACIE PODMIENKY

a/tovar bude predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru

b/predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru :

- osobný odber : tovar môže prevziať kupujúci v predajni spoločnosti Športcentrum Senica,s.r.o. počas otváracích hodín

- zasielanie prepravnou službou : predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom prepravnej služby na zvolené miesto dodania.

Cena za prepravné náklady, ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny je 4,80 eura, pokiaľ je platba pri doručení na dobierku, vtedy je čiastka aj s dorierečným 6,- euro.

Tovar je doručovaný iba v pracovných dňoch.

c/Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcou stav zásielky /počet balíkov, neporušenosť pásky,poškodenie krabice/ podľa priloženého dodacieho listu alebo faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viacerými dodávkami /potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné/, alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. /meno, telefón, email, číslo objednávky a správa o poškodení zásielky/

d/Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

e/Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi /alebo pripravený na osobný odber/ a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.ň

f/Lehota pre expedíciu môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

g/V prípade zasielania tovaru prepravnou službou alebo kurierom, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, voči dopravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, ak dopravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu predávajúci.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VI.1/ Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ - právo na vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku /zákon č. 102/2014 Z.z./  má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webových stránkach predávajúceho.

VI.1.1/ Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

VI.1.2/Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

VI.1.3/ Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslosvne zvolil iný spôsob doručenia, ako bežný spôsob doručenia ponúkaný predajcom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VI.1.4/ Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

VI.1.5/ Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklad na vrátenie tovaru predávajúcemu.To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplniť povinnosť podľa §3 odst.1., písm. i.

VI.1.6/ Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §3 odst.1 písm. h/ zákona č. 102/2014 Z.z.

VI.2/Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedná len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zabochádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

VI.3/Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené tak, že

- kupujúci v uvedenej lehote odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu Športcentrum Senica s.r.o, Jozefa Závodského 2595/22, 905 01 Senica

- osobne na predajni Športcentrum Senica,s.r.o, Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica

- elektronicky na e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , vyplnením formuláru :

 

v hlavičke zadajte svoje kontaktné informácie

 

Športcentrum Senica,s.r.o

J. Závodského 2595/22

90501 Senica

 

Vec

Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy č...................../číslo objednávky/, uzatvorenej dňa .................... prostredníctvom e-shopu www.molten.sk.

Kúpnu cenu v hodnote .............Euro žiadam vrátiť v prospech bankového účtu IBAN ..........................................................

S pozdravom

 

V ...............................dňa.......................................

 

vlastnoručný podpis /v prípade listového doručenia/

 

VI.4/V súlade s ust. § 7 odst.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je :

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

VI.5/Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupov prostredníctvom e-shopu /a tiež v predajni/ a aktualizáciami príslušných údajov na stránkach e-shopu sa môže stať, že kupujúcim objednaný tovar je už vypredaný /napriek tomu, že je na stránkach e-shopu uvedený ako dostupný/. V tomto prípade bude predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, čo túto skutočnosť zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do 3 pracovných dní inak /predĺženie termínu spracovania objednávky alebo iná zmena v objednávke/, zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená od protistrany požadovať akékoľvek ďalšie náhrady.

VII. Možnosť výmeny nepoužitého  tovaru v lehote 14 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu, a to :

- zaslaním tovaru na adresu predajne - Športcentrum Senica, s.r.o, Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica

- osobne na adrese predajne - Športcentrum Senica,s.r.o, Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica

VII.1./ V prípade výmeny zaslaním na adresu uvedenú vyššie je kupujúci povinný tovar na výmenu dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodenie behom prepravy. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, ide ale vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné doložiť kúpný doklad k tovaru. Vymeniť tovar môže kupujúci vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradí kupujúci rozdiel v cene. Pri prvej výmene tovaru predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za balné a poštovné spojené s výmenou. Odporúča sa balík posielať poistený alebo na základe podacieho lístku. Balík na dobierku predávajúci nepreberá. Do balíčka je povinný kupujúci vložiť faktúru a požiadavku výmeny tovaru.

VII.2./ V prípade osobnej výmeny na predajni môže kupujúci tovar vymeniť vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradí kupujúci rozdiel v cene priamo na mieste výmeny. Tovar nie je kupujúci povinný vrátiť v jeho originálnom obale, musí byť nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kúpný doklad k tovaru.

VII.3./ Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

DOHĽAD

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej imo prevádzkových priestorov predávajúceho vykonáva :

Slovenská obchodná inšpekcia

 

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

a/Kupujúci je pri objednávke vyzvaný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

b/Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru :

- platba v hotovosti

- dobierka pri doručení tovaru /hotovosť preberá od zákazníka prepravca/

- platba vopred na bankový účet predajcu

 

c/ Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

d/ Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

IX. ZÁRUĆNÉ A REKLAMAĆNÉ PODMIENKY

a/ Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky na predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

b/Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

c/ Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom e-shopu molten.sk

d/ Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

X. ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

- Tieto obchodné podmienky sú platné od 18. 2. 2021.

- Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na stránkach e-shopu.

- Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými obchodnými podmienkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalové lopty

lopty pre školy

lopty pre minivolejbal

odľahčené lopty

oficiálna lopta V5M5000

FLISTATEC

Hádzanárske lopty

model HX5000 - veľkosť 2.3

hracie lopty v najvyššej súťaži

mužov a žien v SR

nižšie modely vo veľkostiach 0,1,2,3


  • Basketbalové lopty

Basketbal je dominantou značky MOLTEN.

 

MOLTEN ponúka lopty od základných gumených

rady BGR až po najlepšiu oficiálnu loptu OH, MS,

ME /B7G5000,B6G5000 / vo všetkých veľkostiach.

 

 

logo footer   Powered by SLOVAKWEB.EU - (c) 2011
Váš košík je prázdny